Kategori: Planeringar D (Sida 2 av 3)

NO-Prov måndag 23/10

Kunskapskriterier till de olika delar vi arbetat med och till provet: Bedömning

Centrala innehållet i provet:

 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.
 • Energins oförstörbarhet och flöde
 • Fotosyntes, förbränning

Plugga till provet genom att:

 • Titta igenom dina anteckningar från lektioner
 • Läs eller lyssna på texthäftet (från boken Utkik 4-6 Biologi, Gleerups):

s.42-51, s.57, s.74-75

 • Träna på ekologibegrepp:

Quizlet

 • Titta på filmer på sli.se (använd ditt egna skolkonto):

Sjön – Ett ekosystem

Hajar och valar – En del av havets ekosystem

Markens ekosystem

Östersjön – Djurliv och historia

Ekosystemets dynamik

 

 

Textilslöjd

 

Hej,

Här kommer information om ämnet slöjd. Nu i åk 6 arbetar eleverna med valfria egna arbeten i textilslöjden. De ska dokumentera sina planeringar, arbeten och utvärderingar i loggböcker under lektionstid. När de är klara med ett arbete ställer de som vill ut dem i vårat glasskåp i korridoren. Vissa elever gör flera mindre projekt och andra ett större projekt som sträcker sig över en termin.

 

SLÖJD

Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika situationer. Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativitet, och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet. Dessa förmågor är betydelsefulla för både individers och samhällens utveckling.

 

Syfte

Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. På så sätt ska undervisningen bidra till att väcka elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och att ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt.

 

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om färg, form, funktion och konstruktion och om hur dessa kunskaper kan kombineras med medvetna val av material och teknik. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med begrepp som beskriver arbetsprocesser, redskap och slöjdföremåls estetiska uttryck. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla kunskaper om arbetsmiljö och säkerhetsfrågor och om hur man väljer och hanterar material för att främja en hållbar utveckling.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar medvetenhet om estetiska traditioner och uttryck samt förståelse för slöjd, hantverk och design från olika kulturer och tidsperioder.

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

 

 

I årskurs 4-6

 

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter. med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

 

Slöjdens arbetsprocesser

 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg, till exempel i en loggbok.

 

Lägesrapport svenska

Hej!

Vi har nu kommit en bra bit med den första delen av vårt svenskaarbete -berättande text/spänning och läsförståelsestrategier.

Vi har arbetat med olika delar av språket i spännande berättelser bl.a. dialoger, gestaltande beskrivningar och hur man bygger spänning genom att börja en mening med en preposition eller ett adverb t.ex: Plötsligt stod någon i dörröppningen! Bakom gardinen syntes en mörk skugga! Vi har också tränat på att skriva texter med varierade meningar (enkel, sammansatt och komplex) och sedan är det meningen att eleverna ska använda sig av dessa kunskaper/färdigheter när de skriver sina egna berättelser. Nästa vecka fortsätter vi med liknelser och sedan med att skriva en bra inledning och avslutning. Ungefär vecka 42 börjar vi planera den egna berättelsen.

En uppgift som hör till arbetet med spännande berättelser är att göra en muntlig presentation av en spännande bok inför klassen (eller enskilt för mig). Eleverna väljer en bok och  förbereder sig skriftligt under en läslektion eller hemma. Det här arbetet ska vara klart senast första december och eleverna redovisar allteftersom de blir klara.

Många elever har arbetat toppenbra med läsläxan. Det som har visat sig vara svårt är att sammanfatta handling och det återkommer vi till och tränare vidare på senare i höst. De elever som av någon anledning har missat någon veckas läxa får arbeta vidare efter höstlovet – jag delar då ut en restläxa i veckan.

Ett annat viktigt arbete som vi ska börja med om någon vecka är muntlig presentation av ett fritidsintresse. Eleverna ska få förbereda en presentation på ca två minuter och redovisa för klassen eller för en mindre grupp – en förberedelse inför nationella proven.

Arbetsområde spänning ht 2017 2

Planering svenska åk 6 HT 2017

Mvh Kristina

 

SO-prov 13/10

Vi kommer att ha prov på området Lag och rätt fredagen den 13/10. Här är planeringen där det står vad du ska kunna:Lpp-Lag-och-rätt

Om någon missade/vill titta igen på filmen om lagen: Den svenska lagen

I rättssalen: http://www.domstol.se/upload/R%c3%a4ttegang/dov.html

Från brott till straff

Lycka till!

 

Läsårsplanering NO

Nyfiken på vad vi ska arbeta med på NO-lektionerna i sexan?

Kika på den här grovplaneringen för att se vad som väntar.

 

Planering svenska åk 6

Planering svenska åk 6 HT 2017

Arbetsområde geometri innehåll

Arbetsområde geometri innehåll åk 6 HT 2017

Matte HT 2017

Matte HT 2017

Pedagogisk planering geometri

Pedagogisk planering arbetsområde geometri åk 6

Mattearbete vecka 34 och 35

Hej!

Under vecka 34 har vi startat arbetet med geometri och vi har börjat titta på tvådimensionella geometriska figurer (kvadrat, rektangel, romb, parallellogram, parallelltrapets) och deras egenskaper och det arbetet fortsätter vi med nästa vecka innan vi går vidare till tredimensionella former/kroppar. Vi har också arbetat med vinklar – rät vinkel, rak vinkel/halvt varv och helt varv samt med trianglars och fyrhörningars vinkelsumma. Nästa vecka får eleverna en ”vinkelläxa” som delas (och läggs ut på bloggen) ut på måndag och sedan blir det en kunskapskoll på fredag.

Jag håller som bäst på att planera höstterminens arbete och återkommer med den planeringen nästa vecka.

Med vänlig hälsning Kristina

 

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén